Di.,07.07.2020 (Übermorgen)   Fr.,10.07.2020   

Klasse
Std.
Lehrer
Fach
Info
7./8.
AG Sportspiele
fällt aus
10a+b
3.+4.
P-Frz
fällt aus Schüler arbeiten selbstständig im Schülerwarteraum
10a+b
5.
Fr. Reimers, Fr. Buchelt, Fr. Bruns
De G+E
statt Mathe
10a+b
6.
Fr. Reimers allein
De E
10a+b
6.
De G
Gruppe von Fr. Bruns fällt aus
1c+d, 2c, 3c+d, 4c
6.
Fr. Orts, Fr. Katthöfer, Fr. Dreßler-Harms
HauBeL
ohne Fr. Weiß und Fr. Schiewer
2c
2.
Fr. Schiewer allein
De
2c
5.
M-Fö 2
fällt aus Kinder gehen in die Betreuung
3c
1.
Fr. Knieps
De
3c+d, 4c
6.
Fr. Orts, Fr. Katthöfer
M-Fo
fällt aus Kinder gehen in die HauBe
4c
4.
Fr. Gröger, Fr. Gawronski
Ma
4c
5.
Fr. Gawronski
SU
5a
1.
Fr. Klose, Fr. Philippi
Eng
5a
2.
Fr. Heinemann allein
Ma
5a
3.
Fr. Heinemann allein
De
5a
4.
Hr. Ebeling allein
Erd
5b
3.
Fr. Klose
De
5b
5.
Fr. Dörfler
(Spo)
Schüler bleiben in der Klasse, Betreuung
6a
1.
Mu-OBS
fällt aus
6b
1.
Hr. Juzbasic allein
Ges
6b
6.
We-OBS
fällt aus
7a
4.
Fr. Reukauf, Fr. Brand
En G
ohne Fr. Czioska
7a+b+c
5.
Fr. Kirschbaum
WPK Ku
Betreuung
7a+b+c
6.
WPK-Ku
fällt aus
7c
1.
Hr. Claus allein
WuN
7c
2.
Hr. Claus allein
WuN
7c
3.
Fr. Esdar
Ma
Betreuung
8a
5.+6.
Hr. Brand
Betreuung 8a in der Inab bis 13 Uhr.
8b
2.
Fr. Bruns
M-Fö
Betreuung
8b
5.
Fr. Bühler allein
AVSV
8b
6.
GSW
fällt aus
8c
4.
Fr. Taggeselle
Ma G
9a+b+c
6.
En
Gruppe von Fr. Esdar fällt aus
9c
1.
GSW
fällt aus
9c
2.
Hr. Juzbasic
AW
9c
4.
Fr. Buchelt allein
WuN
SKG
6.
Fr. Schwenger
HauBe
Train
6.
Train
fällt aus